Finansowanie niekomercyjnych badań klinicznych - GRANTY

 

Prowadzenie niekomercyjnych badań klinicznych może zostać dofinansowane przez NCBR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) w ramach programów badań naukowych i prac rozwojowych wspieranych przez Centrum.

 

Nasza firma oferuje pomoc w uzyskaniu środków NCBR oraz przy późniejszym prowadzeniu badania niekomercyjnego (wybór ośrodków, regulacje prawne, monitoring). Wystarczy tylko innowacyjny pomysł, a my pomożemy wdrożyć go
w życie.

Po stworzeniu projektu można złożyć go do odpowiedniego programu NCBR, którego wymogi będzie spełniał projekt. Programy te mają charakter okresowo ogłaszanych konkursów; po przedstawieniu projektu zespół powołanych ekspertów dokona oceny wniosku m.in. pod kątem innowacyjności i przydatności dla społeczeństwa. Na podstawie tak powstałej listy rankingowej Dyrektor NCBR wyda decyzje o dofinansowaniu.

 

Obszary badań klinicznych, które mogą otrzymać wsparcie oraz ich klasyfikacja zostały przestawione poniżej.

*    badania nad nowym celem terapeutycznym mogą być również prowadzone w celu skomercjalizowania - w tym przypadku

     nie będzie odpowiadał definicji badań podstawowych a raczej przemysłowych.

**  opracowanie nowej metody badań przedklinicznych w celu prowadzenia działalności komercyjnej.

*** także badania potwierdzające model choroby opracowanego w celach komercyjnych, eksperymentalna hodowla genetycznie 

     modyfikowanych zwierząt laboratoryjnych służących jako komercyjnie dostępny model choroby

     Źródło: ncbr.gov.pl

Aktualnie otwartym na wnioski programem jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR):

 • Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

 

Instytucja odpowiedzialna: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (www.ncbir.pl)

Forma wsparcia: dotacja

Beneficjenci: przedsiębiorstwa (MŚP i duże)

 

MŚP – Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.1.1
„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” - tzw. „szybka ścieżka”

 

Adresatami tzw. „szybkiej ścieżki” są przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz przedsiębiorcy inni niż MŚP. Mogą starać się o dofinansowanie projektów dotyczących realizacji badań

przemysłowych i/lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami sprzyjającymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz umacnianiu ich pozycji konkurencyjnej.

 

Przedsiębiorstwo może przeprowadzić prace B+R samodzielnie, przy wykorzystaniu własnych zasobów lub zlecając realizację prac B+R podmiotom zewnętrznym (jednostkom naukowym, innym przedsiębiorstwom, sieciom naukowym, konsorcjom naukowo-przemysłowym, itp.).

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria merytoryczne:

a) dostępu (ocena TAK/NIE)

 • Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe i dotyczy innowacji produktowej lub procesowej

 • Projekt wpisuje się w KIS

 • Własność intelektualna nie stanowi przeszkody dla wdrożenia rezultatów projektu

 • Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwia jego prawidłową realizację / zespół badawczy oraz zasoby techniczne wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac b+r

b) punktowane

 • Zaplanowane prace b+r są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu projektu, a ryzyka z nimi związane zostały zdefiniowane

 • Zespół badawczy oraz zasoby techniczne wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac b+r / Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwia jego prawidłową realizację

 • Nowość rezultatów projektu

 • Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu

 • Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie Rzeczpospolitej Polski


 

Poziom dofinansowania – konkurs 1/1.1.1/2017

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

  • 2 mln PLN w przypadku MŚP z woj. innych niż mazowieckie

  • 5 mln PLN w przypadku MŚP z woj. mazowieckiego

  • 12 mln PLN w przypadku dużych przedsiębiorstw
    

 • Maksymalna wartość dofinansowania:

  • 20 mln EUR – jeżeli koszty kwalifikowalne badań przemysłowych stanowią więcej niż połowę całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu

  • 15 mln EUR – jeśli koszty kwalifikowane prac rozwojowych stanowią więcej niż połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu) określonych szczegółowo w Regulaminie Przeprowadzania Konkursu
    

 • Intensywność wsparcia:

  • na badania przemysłowe:

   • mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%

   • średnie – 60%

   • duże – 50%

  • na eksperymentalne prace rozwojowe:

   • mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%

   • średnie – 35%

   • duże – 25%

         + 15% premii (do maksymalnie 80% kosztów projektu)

 

Wydatki kwalifikowane:

 • Koszty bezpośrednie

  • Wynagrodzenia (W)

  • Podwykonawstwo (E)

  • Pozostałe koszty bezpośrednie (Op), w tym

   • koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych

   • koszty budynków i gruntów

   • pozostałe koszty operacyjne

 • Koszty pośrednie

Wynagrodzenia - koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych (pracowników badawczych, pracowników technicznych oraz pozostałych pracowników pomocniczych) oraz brokerów technologii w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją projektu objętego dofinansowaniem

 

Podwykonawstwo - zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie.

 

W ramach projektu podwykonawstwo części prac merytorycznych, bez konieczności uzyskiwania pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej, można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B.

 

Zlecenie wykonania części merytorycznej projektu (podwykonawstwo) innym podmiotom niż wymienione w poprzedzającym akapicie możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej.

 

W przypadku wskazanych powyżej kosztów podwykonawstwa, łączna kwota wydatków kwalifikowanych w projekcie nie może przekroczyć 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu

Pozostałe koszty bezpośrednie

Koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych - kwalifikowane są odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z: - aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym; - wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych tj. wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz i raportów badawczych itp. w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji projektu objętego pomocą.

Koszty budynków i gruntów - kwalifikowane są w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji projektu.

W ramach tej kategorii kwalifikowane są m.in. następujące rodzaje kosztów:

 • dzierżawa gruntów - tylko raty dzierżawne bez części odsetkowej;

 • wieczyste użytkowanie gruntów - tylko opłaty za użytkowanie wieczyste z wyłączeniem odsetek;

 • amortyzacja budynków - w przypadku, gdy wykorzystywane są także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowana jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania budynków w celu realizacji projektu objętego pomocą.

Pozostałe:

 • materiały, np. surowce, półprodukty, odczynniki;

 • sprzęt laboratoryjny (co do zasady wszystkie zakupy niespełniające wymogu środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości);

 • koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp. w okresie i w proporcji wykorzystania w projekcie;

 • wynajem powierzchni laboratoryjnej (tj. powierzchni przystosowanej do przeprowadzania badań np. ze względu na wymagane certyfikaty lub zastosowane systemy zabezpieczeń, bez aparatury badawczej)2 ;

 • elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej;

 • koszty promocji projektu (publikacje, koszt strony internetowej itp. – bez kosztów delegacji, które należy rozliczać w ramach kosztów pośrednich) do 1% kosztów kwalifikowanych projektu ;

 • koszt audytu zewnętrznego, jeżeli rozpoczął się on po zrealizowaniu 50% planowych wydatków związanych z projektem, ale nie później niż przed zrealizowaniem 80% planowanych wydatków związanych z realizacją projektu.
   

Źródło: Punkt Informacyjny, Fundusze Europejskie www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

 

Realizowanie naukowych projektów z budżetu Państwa dopiero nabiera prędkości. Przewiduje się, że w styczniu 2018 ruszy kolejna edycja programu NCBR dedykowana wyłącznie innowacjom w dziedzinie medycyny: InnoNeuroPharm (szczegóły pojawią się na naszej stronie i w newsletterze jak tylko zostanie ogłoszony nabór wniosków).

 

Minister Gowin zapowiada uruchomienie dodatkowej transzy środków z budżetu państwa w wysokości 500 mln zł na badania naukowe z dziedziny medycyny i biotechnologii. Zaznaczył, że oferta będzie skierowana głównie do uniwersytetów medycznych, których potencjał nie jest w pełni wykorzystywany. Minister Gowin uważa, że uczelnie medyczne wyróżniają się bardzo wysokim poziomem badań naukowych i jest to szansa dla Polski na rozwój.